Obowiązek informacyjny RODO

Zobacz więcej

Obowiązek informacyjny RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma F.P.H. BLUE Konrad Bendykowski, 62-860 Opatówek, Trojanów 3c – operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.odswiezacze.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Pocztą elektroniczną - adres e-mail: kontakt@odswiezacze.pl

Pocztą klasyczną - adres pocztowy: F.P.H. BLUE Konrad Bendykowski, 62-860 Opatówek, Trojanów 3c

Telefonicznie - numer telefonu: +48 62 753 37 47

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas kontaktu telefonicznego, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na stronie www.odswiezacze.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez F.P.H. BLUE? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu F.P.H. BLUE, którym jest:

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług www.odswiezacze.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instutucje upoważnione na mocy przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Nie, dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.